REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IceQueen Design

z 16.04.2023 r.

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep Internetowy działający pod adresem www.IceQueenDesign.com, prowadzony jest przez:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słowicza 7
05-552 Łazy
NIP:5342169064 REGON: 017345473

KONTAKT:
e-mail: emilia@icequeendesign.com

§1 Definicja

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. IceQueen Design – jednoosobowa działalność gospodarcza Ice Queen Design Ewa Pik z siedzibą przy ul. Słowicza 7, 05-552 Łazy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5342169064, numer REGON: 017345473 prowadzona przez Ewę Pik;

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach okreśłonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z IceQueen Design niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego IceQueenDesign.com;

6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.IceQueenDesign.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IceQueen Design, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie IceQueen Design przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia

12. Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których IceQueen Design wykona i skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;

13. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.IceQueenDesign.com, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep Internetowy działający pod adresem www.IceQueenDesign.com prowadzony jest przez Ice Queen Design Ewa Pik z siedzibą przy ulicy Słowicza 7, 05-552 Łazy, NIP: 5342169064, REGON: 017345473

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d) zasady postępowania reklamacyjnego.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.IceQueenDesign.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obecne i wcześniejsze Zamówienia dostępne są w ramach konta, po zalogowaniu.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz właściciela Sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.IceQueenDesign.com, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki i rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Zdjęcia Towarów możliwie jak najwierniej oddają rzeczywisty ich wygląd. Informujemy jednak, że ze względu na specyfikę naturalnych surowców, z których wykonane jest nasze obuwie, ich kolory oraz wielkość mogą się nieznacznie różnić. Ponadto, w przypadku obuwia z futrem, w zależności od miejsca, w którym jest wykrawane, futro może być dłuższe/krótsze, mniej lub bardziej gęste.

5.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IceQueen Design Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§5 Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany adres przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru (należy skontaktować się obsługą Klienta Sklepu mailowo, aby uzgodnić termin odbioru obuwia)

3. Na Czas realizacji Zamówienia składa się:

– czas zaksięgowania wpłaty;

– czas wykonania i kompletowania Towaru, który wynosi od 2 do 7-10 Dni roboczych;

– czas dostawy przez kuriera

Polska
– Kurier DPD – termin dostawy 1-3 Dni roboczych

Europa
– Kurier DPD - zaplanowane (niegwarantowane) doręczenie w ciągu 2-5 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia

Poza Europę
– Broker usług kurierskich allekurier.pl - zaplanowane (niegwarantowane) doręczenie w ciągu 3-7 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia
Przewidywany czas doręczenia nie uwzględnia czasu ewentualnych odpraw celnych
W przypadku krajów spoza UE mogą obowiązywać cła i podatki. Stawki te różnią się w zależności od kraju, do którego wysyłane są Towary.

Czas realizacji zamówień jest terminem orientacyjnym. W zależności od wielu czynników może być odpowiednio skrócony bądź wydłużony!

Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku problemów w kontakcie pomiędzy kurierem i odbiorcą lub z powodu przyczyn niezależnych, leżących po stronie firmy kurierskiej DPD, FedEx, UPS bądź brokera usług kurierskich allekurier.pl

§6 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów nie zawierają opłaty za dostawę, która jest doliczana osobno i po wyborze przez Klienta przy składaniu zamówienia

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie poprzez:

a) płatność w systemie PayPal

b) płatność w systemie PayU
c) przelew tradycyjny, np. w banku lub w innej placówce na jeden z poniższych numerów kont Sklepu:

24 1090 2590 0000 0001 4883 8499 - dla przelewów w walucie PLN

IBAN: PL30109025900000000148838585 - dla przelewów w walucie EUR

SWIFT/BIC: WBKPPLPP

BANK: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

podając w jego tytule numer Zamówienia

§7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2010 r. poz. 287. z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 6, 7 i 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując IceQueen Design o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: IceQueen Design, ul. Słowicza 7, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emilia@icequeendesign.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar IceQueen Design niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował IceQueen Design o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: IceQueen Design Ewa Pik, ul. Słowicza 7, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Zwrot”.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy IceQueen Design niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez IceQueen Design.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej sprzedaży wszystkich krajów poza granicami Unii Europejskiej IceQueen Design niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci Konsumentowi otrzymane płatności za Towary, nie wliczając kosztów wysyłki poniesionych przez Konsumenta.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez IceQueen Design przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.

10. IceQueen Design może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

11. Zwrotowi podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. IceQueen Design odmówi Klientowi zwrotu, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony./

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§8 Wymiana

1. IceQueen Design zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej emilia@icequeendesign.com

2. Klient może wymienić Towar na:

a) taki sam model, w innym rozmiarze;

b) inny model, w cenie niższej, wyższej albo w takiej samej;

3. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na Stronie Internetowej IceQueen Design.

4. W celu wymiany Towaru Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany do IceQueen Design przesyłką rejestrowaną, której koszt ponosi Klient. Koszty wysyłki nowego Towaru do Klienta ponosi Klient.

5. Zakupiony Towar należy odesłać pod adres:

IceQueen Design

Słowicza 7

05-552 Łazy

6. IceQueen Design skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie będzie już dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.

7. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.

8. W razie wymiany na Towar w wyższej cenie, IceQueen Design dokona wymiany Towaru po odnotowaniu wpłaty kwoty równej różnicy cen.

9. Wymianie podlegają jedynie Towary czyste i nie noszące śladów użytkowania. IceQueen Design odmówi Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony.

10. Towary znajdujące się w zakładce IceQueen Sale nie podlegają wymianie.

§9 Reklamacje dotyczące Towarów

1. IceQueen Design jest zobowiązana do dostarczenia Klientom Towaru bez wad, zgodnego z treścią umowy. IceQueen ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres IceQueen Design, ul. Słowicza 7, 05-552 Łazy, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć IceQueen Design dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.).

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z treścią umowy, jest zobowiązany dostarczyć niezgodny z treścią umowy towar do miejsca wskazanego w §9 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

6. IceQueen Design rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

7. Gwarancja udzielana jest na okres jednego roku, licząc od dnia wydania obuwia kupującemu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym obuwiu. Reklamacji nie podlega obuwie, którego nastąpiło naturalne zużycie lub obuwie posiadające mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe w wyniku braku lub niewłaściwej konserwacji.

8. Warunki reklamacji:
– Obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane lub niewłaściwie konserwowane nie podlega reklamacji
– Obuwie z podszewką skórzaną, bez podszewki lub na podeszwie skórzanej może farbować i nie jest to wada
– Nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. zelówek, fleków, wyściółek) oraz uszkodzenia mechaniczne (zamków, sprzączek, podeszw).

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres:

Ice Queen Design Ewa Pik
ul. Słowicza 7
05-552 Łazy

lub mailowo pod adres emilia@icequeendesign.com

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. IceQueen Design zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§11 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Ice Queen Design Ewa Pik – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

3.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

§12 Postanowienia końcowe

1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://IceQueenDesign.com/, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.).

2. IceQueen Design honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://icequeendesign.com/regulamin/

Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. IceQueen Design zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://IceQueenDesign.com/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://IceQueenDesign.com/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

6.Umowy z IceQueen Design zawierane są w języku polskim.

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.